Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Onlineplasticsgroup.com

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten en bedrijven Van: Online Plastics Group B.V., gevestigd aan De Amer 33 8253 RC Dronten / KvK nummer: 61289566

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  • Opdrachtgever: (natuurlijke) persoon die al dan niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
  • Dag: kalenderdag;
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  • Gebruiker: Online Plastics Group B.V.
  • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de gebruiker georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gemaakt wordt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand;
  • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en gebruiker in dezelfde ruimte samenkomen;
  • Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van gebruiker.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van gebruiker en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen gebruiker en opdrachtgever.

De tekst van deze algemene voorwaarden wordt voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien zijn en op verzoek langs elektronische weg ter beschikking gesteld dan wel kosteloos worden toegezonden. Gebruiker vermeldt tevens de algemene voorwaarden op de website waar deze door de opdrachtgever kunnen worden opgeslagen op een externe gegevensdrager.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 3: Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend. Gebruiker is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving alsmede de afbeeldingen zijn voldoende gedetailleerd voor een goede beoordeling door de opdrachtgever Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden gebruiker niet, Alle afbeeldingen, specificaties in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De afbeeldingen van de producten zijn waarheidsgetrouw weergegeven. Gebruiker kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomt met de echte kleuren van de producten. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4: De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige wegomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal gebruiker daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Gebruiker kan zich, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte stellen of opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zin voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Gebruiker kan hiertoe aanvullende informatie van de opdrachtgever verzoeken. Indien gebruiker op grond van de informatie goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een opdracht te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5: Herroepingsrecht

Opdrachtgever heeft slechts bij het bestellen van producten in standaardmaten, de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door opdrachtgever. Voor producten die, in opdracht van opdrachtgever op maat zijn gemaakt, geldt geen herroepingsrecht tenzij opdrachtgever aan kan tonen dat gebruiker een fout heeft gemaakt in de verwerking van de opdracht.

Tijdens de bedenktijd zal opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de opdrachtgever gebruikt maakt van het herroepingsrecht zal het product in de originele staat en verpakking worden geretourneerd. De wijze van retourneren zal op aanwijzing van gebruiker geschieden. De kosten voor terugzenden komen voor rekening van opdrachtgever. Gebruiker zal het door opdrachtgever betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien dagen nadat het product in goede staat is ontvangen.

Artikel 6: Prijzen

De bij de producten vermelde prijzen zijn in euro en exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. De verzendkosten zijn vermeld op de website van gebruiker en gelden voor de daar genoemde landen.

Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op dat moment geldende prijzen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en of zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en kan gebruiker niet worden verplicht voor deze (foutieve) prijzen te leveren.

Artikel 7: Conformiteit en garantie

In geval door gebruiker een monster of voorbeeld is getoond aan opdrachtgever wordt dit als voorbeeld geacht en slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. De uiteindelijk geleverde producten kunnen afwijken van dit monster / voorbeeld, tenzij nadrukkelijk door gebruiker is aangegeven dat het te leveren product identiek zal zijn aan het monster / voorbeeld.

Gebruiker is gerechtigd producten te leveren die afwijken van hetgeen in de overeenkomst is opgenomen inden het wijzigingen betreft die wettelijk voorgeschreven zijn, of indien deze wijzigingen zo gering van aard zijn dan wel een verbetering van het te leveren product betreffen. Geringe afwijkingen in de kleurstelling of maatvoering die binnen de gangbare toleranties vallen, vormen geen grond voor reclames, vernietiging of ontbinding van de overeenkomst.

Gebruiker staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan gebruiker schriftelijk (e-mail hieronder begrepen) worden gemeld. Terugzending van producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van gebruiker komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Gebruiker is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke (individuele) toepassing door opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

Er is geen garantie indien opdrachtgever de geleverde producten heeft bewerkt of heeft laten bewerken, indien de producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig behandeld of in strijd met de aanwijzingen behandeld zijn.

Indien zich een aansprakelijkheid zal voordoen aan de zijde van gebruiker, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het maximale bedrag van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Eventuele gevolgschade dan wel zaken die op het product zijn aangebracht vallen niet onder de aansprakelijkheid en komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 8: Levering en uitvoering

Gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de overeenkomsten.

Gebruiker streeft er naar de overeenkomst binnen twee werkdagen na ontvangst van betaling van opdrachtgever, uit te leveren. Aan dit streven kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de overeenkomst niet binnen twee werkdagen geleverd kan worden, stelt gebruiker de opdrachtgever hiervan op de hoogte. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade door een latere levering noch heeft opdrachtgever recht op een schadevergoeding.

Artikel 9: Betaling

Gebruiker hanteert vijf betalingsmogelijkheden: iDEAL, creditcard (VISA, Mastercard, Maestro), Bancontact/Mistercash, PayPal en via bank- of giro-overschrijving.

Het verschuldigde bedrag moet binnen 7 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, op de rekening van gebruiker te zijn bijgeschreven.

Slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen kan betaling middels een factuur geschieden. Betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is opdrachtgever zonder verdere mededeling direct in verzuim en is gebruiker gerechtigd rente over het verschuldigde bedrag te berekenen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van betaling. Indien sprake is van opvolgende opdrachten geldt bij betaling voor de oudste factuur.

Indien gebruiker derden in moet schakelen dan wel anderszins kosten moet maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, komende kosten die hierbij gemoeid zijn (zowel buitengerechtelijke als kosten voor een juridische procedure) voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10: Technische eisen en normen

Indien de te leveren producten buiten Nederland worden gebruikt, en deze producten aan de in dat land geldende technische eisen of normen die van overheidswege voorgeschreven zijn, dienen te voldoen is gebruiker uitsluitend verantwoordelijke voor de levering van producten die aan die vermelde technische eisen en / of normen voldoen wanneer opdrachtgever voor het sluiten van de overeenkomst schriftelijk melding heeft gemaakt van de specifiek geldende wettelijke technische eisen en normen en ook onderdeel van de overeenkomst heeft gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de opdrachtgever aan de te leveren producten worden gesteld en welke afwijken van de normale specificaties van de productie die gebruiker levert, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door opdrachtgever nadrukkelijk schriftelijk te worden gemeld en door gebruiker geaccepteerd.

Artikel 11: Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten door opdrachtgever binnen 7 dagen na constatering, volledig en duidelijk omschreven kenbaar worden gemaakt aan gebruiker.

Gebruiker spant zich in om binnen 14 dagen na binnenkomst van de klacht inhoudelijk te reageren. Indien de klacht gegrond is, spant gebruiker zich in en zal tevens binnen redelijke termijn na ontvangst van de klacht, doch uiterlijk binnen een maand een passende oplossing aanbieden.

Artikel 12: Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Indien opdrachtgever niet woonachtig is in Nederland dan wel het bedrijf niet gevestigd is in Nederland, geldt tevens uitsluitend het Nederlands Recht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.